۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

بە بلاگ انجمن قلم کردستان ایران خوش آمدید

در راستای ارتباط بیشتر با جهان پیرامون، و ارائە و تبادل اطلاعات، کمک بە دموکراسی و نهادینە کردن فرهنگ تحمل و تعامل، در کنار سایت قلم، وبلاگ انجمن قلم هم فعالیتهای خود را شروع می کند.
امیدواریم این بلاگ، بە پویایی و پیشرفت دموکراسی کمکی کردە باشد